Telefonlarımız

+90(232)464 8099/464 9559

Çalışma Saatlerimiz

08:00 - 18:00

Email Adresimiz

gucgumrukleme@gucgumrukleme.com
ONLINE İŞLEMLER

Dökümanlar

<p><strong>Firma Dosyası İ&ccedil;in Gerekli Evraklar</strong></p> <p><strong>G&uuml;mr&uuml;klerde ilk kez işlem yapacak olan m&uuml;şterilerimizin, firma kaydı i&ccedil;in aşağıdaki belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.</strong></p> <ul> <li>Vekaletname (Noter Onaylı Sureti)</li> <li>G&uuml;ncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin (Asıl yada Noter Onaylı Sureti) veya T&uuml;rkiye Ticaret Sicili Gazetesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce ya da T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce veya M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı &ouml;rneği</li> <li>İmza sirk&uuml;leri (Asıl yada Noter Onaylı Sureti)</li> <li>İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını i&ccedil;eren n&uuml;fus c&uuml;zdanı (Noter Onaylı Sureti)</li> <li>&nbsp;Bağlı bulunulan Vergi Dairesinden alınmış, vergi m&uuml;kellefiyetinin faal olduğunu g&ouml;sterir g&uuml;ncel yazı, (Asıl)</li> <li>Ticaret veya esnaf odası sicil kaydının aslı veya noterce, ticaret veya esnaf sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı &ouml;rneği, (Asıl)</li> </ul> <p><strong>Not:&nbsp;</strong>Belirtilen belgelerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 g&uuml;n i&ccedil;inde s&ouml;z konusu değişikliği g&ouml;sterir belge ile g&uuml;mr&uuml;k idaresine başvuru yapılması gerektiğinden, bu s&uuml;re i&ccedil;inde tarafımıza bilgi verilmesi &ouml;nemlidir.</p>

Dökümanlar